Maak deel uit van ons team!
Bij EXCELLENCE maak jij het verschil. Wij belonen je harde werk en toewijding. Je kunt rekenen op een team dat klaar staat om je te steunen en begeleiden.

Wij geloven in jou. Jij ook?
Solliciteer dan nu!

Artikel 1 Definities en reikwijdte

Deze regeling verstaat onder:
1. De organisatie: Excellence Security B.V.
2. De klager: degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij de gedraging van de organisatie;
3. Een gedraging: het handelen of nalaten van de organisatie of haar medewerkers;
4. De beklaagde: de organisatie tegen wiens gedraging door een klager een klaagschrift is ingediend;
5. Een klaagschrift: een schriftelijke klacht tegen een gedraging van de beklaagde.

 

Artikel 2 Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen van Excellence Security b.v. en haar medewerkers.

 

Artikel 3 Wijze van indienen

1. Een klager of zijn gemachtigde kan een klacht indienen bij de directeur van de organisatie die de gedraging verricht heeft.
2. Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat tenminste de volgende gegevens:
– De naam en het adres van de klager;
– De datum;
– Een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt;
– De gronden waarop de klager bezwaar maakt.
3. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten stelt de directeur van de organisatie klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen twee weken te herstellen.
4. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de klacht niet in behandeling genomen.

 

Artikel 4 Indieningtermijn

De termijn voor het indienen van een klaagschrift bedraagt zes weken, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging waarover geklaagd wordt heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 5 Kostenloze behandeling

Aan de behandeling van een klaagschrift zijn geen kosten verbonden.

 

Artikel 6 Ontvangstbevestiging

De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift een bevestiging van ontvangst.

 

Artikel 7 Mondelinge behandelingsprocedure

1. De directeur van de organisatie onderzoekt de klacht en kan, mits hij of zij dit nodig acht, de klager uitnodigen voor een persoonlijk gesprek.
2. De directeur hoort de klager en kan tevens inlichtingen bij derden inwinnen.

 

Artikel 8 Schriftelijke behandelingsprocedure

1. Indien de klager niet gehoord wenst te worden, volgt een schriftelijke behandeling van de klacht.
2. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 3, wordt het klaagschrift niet in behandeling genomen.

 

Artikel 9 Beslissing

De directeur beslist binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift op de klacht.

 

Artikel 10 Schriftelijke mededeling

De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld.

Excellence Security neem direct contact met ons op

phone  +31(0)180 – 42 44 42
mail  info@excellencesecurity.nl

Laat uw gegevens achter dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wilt u een offerte aanvragen voor hoogwaardige beveiliging tegen een scherp tarief? Aarzel niet en vraag direct een offerte aan!